چالش هر روز یک پوستر فیلم به مدت یک سال

پیتر ماریاریچ (Peter Majarich)، طراح گرافیک مستقر در سیدنی ، با موفقیت چالش خلاقانه ای با موضوع هر روز طراحی یک پوستر فیلم به مدت یک سال به پایان رسا...

ادامه...