دسته بندی

بیان گرایی یا اکسپرسیونیسم (Expressionism) سبکی هنری است که در آن هنرمند به جای پرداختن به واقعیت عینی، به عواطف ذهنی و اتفاقات درونی خود توجه کرده و آنرا باز نمایی می کند link

طراحی و نقاشی
طراحی و نقاشی
جستجو: