بخش مقالات هنر دیجیتال / مقالات منتشر شده با دسته بندی آموزش

photo

اکسپرسیونیسم چیست؟

روشی است که جهان را بیش تر از طریق عواطف و احساسات می نگرد، به عبارت دیگر کوشش هنرمند مصروف نمایش دادن و بیان حقایقی است که برحسب احساسات و تأثیرات شخ...

ادامه...
برو بالا